© 2014-2016 Objektiv, Miha Žagar s.p.. Vse pravice pridržane.
Geodezija in fotogrametrija 040 614 411 Nepremičnine 040 716 860
Področja našega delovanja:
Domov  Prostorska geodezija  |  Ureditve mej
Je postopek, v katerem se določi oziroma uskladi potek parcelne meje med dvema ali več sosednjimi parcelami po podatkih zemljiškega katastra. Uredi se lahko celoten obod parcele ali samo del med dvema točkama. Izvaja se, kadar potek meje v naravi ni znan ali kot izhodišče za druge postopke (parcelacije, izravnave mej idr.). Ureditve meje lahko naročijo kateri koli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, katere mejo urejamo. Prav tako jo lahko naročijo državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti, druga zainteresirana fizična ali pravna oseba. Poleg lastnikov parcele, katere mejo urejamo, so stranke v postopku evidentiranja urejene meje tudi lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem načrtu ali po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje, ki se ureja v postopku urejanja meje. Elaborat ureditve meje je dokument, ki ga izdela geodetsko podjetje kot rezultat ureditve meje. Vsebuje predlog meje, ki naj se kot urejena evidentira v zemljiškem katastru, in zapisnik mejne obravnave. Predlagana meja se ne sme razlikovati od meje po podatkih zemljiškega katastra, upoštevajoč natančnost njegovih podatkov. Če se meja, ki so jo pokazali lastniki parcel, razlikuje od predlagane meje, vsebuje elaborat ureditve meje tudi prikaz poteka pokazane meje.
ureditve mej
UREDITEV DELA MEJE
UREDITEV CELOTNE PARCELE
UREDITVE MEJ
Domov O podjetju Kontakt PROSTORSKA GEODEZIJA Ureditve mej Parcelacije Izravnave mej Določitev zemljišča pod stavbo Vpis stavb v kataster stavb INŽENIRSKA GEODEZIJA Geodetski načrti Zakoličbe FOTOGRAMETRIJA Izdelava 3D modelov NEPREMIČNINE Priprava dokumentacije za vpis v ZK Priprava pogodb
Ureditve mej