© 2014-2016 Objektiv, Miha Žagar s.p.. Vse pravice pridržane.
Geodezija in fotogrametrija 040 614 411 Nepremičnine 040 716 860
Področja našega delovanja:
Domov  Inženirska geodezija  |  Geodetski načrti
Geodetski načrt je ena od pomembnejših in najbolj iskanih geodetskih storitev in predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo in temeljna vsebina za pridobitev lokacijske informacije ter kasneje gradbenega dovoljenja. Na podlagi vsebine geodetskega načrta in reliefnih omejitev projektant določi položaj novogradnje v projektu. V podjetju od aprila 2016 geodetske načrte izdelujemo tudi na podlagi fotogrametrije z uporabo drona. Geodetski načrt tvorita dva dela: grafični prikaz in certifikat. Grafični prikaz vsebuje podatke o: reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih (npr. komunalnih vodih), zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah, drugih fizičnih strukturah in pojavih. Lahko so prikazane tudi druge dodatne vsebine, kot so nakloni streh, globine jaškov gospodarske infrastrukture ipd. Certifikat geodetskega načrta pa vsebuje: številko geodetskega načrta, podatke o naročniku, podatke o vsebini (vir podatkov, datum, natančnost), podatki o namenu uporabe, pogoje za uporabo. Geodetsko podjetje s certifikatom potrdi skladnost geodetskega načrta s predpisi in namenom uporabe geodetskega načrta.
GEODETSKI NAČRT
GEODETSKI NAČRT Domov O podjetju Kontakt PROSTORSKA GEODEZIJA Ureditve mej Parcelacije Izravnave mej Določitev zemljišča pod stavbo Vpis stavb v kataster stavb INŽENIRSKA GEODEZIJA Geodetski načrti Zakoličbe FOTOGRAMETRIJA Izdelava 3D modelov NEPREMIČNINE Priprava dokumentacije za vpis v ZK Priprava pogodb
Geodetski načrti